KIYMETLİ DUALAR

Okunuşu: 

“Bismillahirrahmanirrahim.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.Allahümme inni es’elüke ya Kadimü.Ya Daimü,Ya Ferdü.Ya Vitru.Ya Ehadü.Ya Samedü.Ya Hayyü.Ya Kayyumü.Ya zel celali vel ikram.Fe in tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.”

Manası:

“Rahman(Esirgeyen)Rahim(Bagışlayan) Allah’ın adıyla.Çok yüce ve çok büyük Allah’ın himayesine sığınmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardım dilemekten başka bir amacım yoktur.Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.O’na dayandım,O’na güvendim.”

 

 

 

Miftahul Cennet – Cennetin Anahtarı

Bir gün Hazreti Peygamber (s.a.v) Efendimiz, ashabıyla mescit’te otururken Cebrâil Aleyhisselâm geldi ve şöyle dedi:

Ey Muhammed! Hakk Teâlâ sana selâm gönderdi ve bu duayı sana verdi. Ki bu duayı senden önce hiç bir peygambere vermedi.

Ey Muhammed! Her kim bu duayı okursa veya üzerinde taşırsa, kıyamet günü kabirden kalkacak burağa binecek, hattâ mahşer halkı “Bu hangi peygamberdir?” diye hayretler içinde kalacaktır. O sırada nidâ edilir: “Bu bir peygamber değildir. Dünyada iken Miftahul Cennetduasını okudu. Hakk Teâlâ bu kerameti ona bahşeyledi. Ve rıdvân cennetlerini ona açtı.”

 • Her kim bu duâ’yı okursa nurdan tahtlar üzerinde oturur.
 • Akrabalarına şefaatçi olur.
 • Bu duâ’yı yanında taşıyan kimse hasta ise şifa bulur.
 • Borçlu ise gayb hazineleri ona açılır.
 • Okuyanın bağışlanması için melekler Allâhü Teâlâ’ya niyaz ederler.
 • Bir hacet için okunursa Allâh’ın izni ile isteği kabul olunur.
 • Yoluculuk esnasında bu duâ’yı yanında götürenler kaza ve belalardan muhafaza olunurlar.
 • Bu duâ’yı okuyanlar ve üzerinde taşıyanlar halkın yanında aziz olurlar.
 • Bu duayı okuyan kimse yoksulluk yüzü görmez!

Hazreti Ali (k.v) buyuruyor ki: “Bir zalimden kurtulmak için bu duayı okuyan, feraha erer”.

Miftahul Cennet Duası

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ve ilâhüküm ilahün vâhid lâ ilâhe illâ hüver rahmanür rahîm.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîni ve eûzu bike rabbi en yahdurûni.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Kul rabbi enzilnî münzelen mübâreken ve ente hayrul münzilîn.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbic’alnî mükîmes salâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel duâ.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semî’ul alîm.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil müttekîne imâmâ.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlül ukdeten min lisânî yefkahû kavlî.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenâ etmim lenâ nûrena vağfirlenâ, inneke alâ külli şey’in kadîr.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenâ efrığ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenâ fağfir lenâ zûnubenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrül vârisîn.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenağfir lenâ ve li ıhvâninellezîne sebekûnâ bil îmân.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenâsrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Ve kul rabbirhamhümâ kemâ rabbeyânî sagîra.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Fe se yekfîke humullâhu ve huves semîul alîm.
 • Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
 • Yâ Hayyü Ya Kayyumü Yâ Zel celali vel ikram
 • Bi rahmetike Yâ Erhame’r rahimiyn.

Anlamı:

 • Sizin ilahınız, tek bir ilahtır. O’ndan başka gerçek ilah yoktur. O dünyada herkese, ahirette sadece mü’minlere rahmet eden tek Allah’tır. {Bakara:163}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
 • De ki: ‘Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. {Mü’minun:97}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
 • Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en iyisisin” de. {Mü’minun 29}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
 • Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et! {İbrahim:40}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
 • ‘Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soylarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler. {Furkan:74}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
 • Ey Rabbim! Benim göğsümü geniş let. işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlayabilsinler. {Taha:25-28}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
 • Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.  {A’raf:123}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
 • Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür. {Araf:126}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
 • Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. {Al-i İmran:193}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
 • “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. {Enbiya:89}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
 • . “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun azabı gerçekten pek korkunç ve süreklidir!” derler. {Furkan:65}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
 • “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. {İsra:24}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
 • Allah yeter ve o, her şeyi duyandır, bilendir. {Bakara :137}
 • Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür
 • Ey daima diri (Hayy) olan ve her şeyin varlığı elinde olan (Kayyum) olan Allahım!
 • Ey azamet ve ikram sahbi olan Allahım!
 • Bize merhamet et, Ey merhametlilerin en merhametlisi!

 

 

Cennette Suretlenecek Faziletli Ameller

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cuma gecesi, Duhan suresini okursa, Allah’ü Teala kendisine cennette bir köşk yapar.” (1)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim[Sübhânellahi vel hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber.]derse, bunlardan her bir tespihe karşılık kendisi için cennette bir ağaç dikir.(2)
 • Ebu Musa el-Eş’ari (Radıyallahü Anh)’den rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurmuştur: “Bir insanın çocuğu öldüğünde, Allah’u Teala Meleklerine:-“Kulumun çocuğunu mu aldınız?” buyurur. Melekler:-”Evet” Derler. Allah’ü Teala da melklere:-”Kulum ne dedi?” buyurur. Onlar da:-”el-Hamdü lillah. İnnâ lillahi ve İnna ileyhi raci’un” [Anlamı: Allah’a hamd olsun, bizler Allah’a aidiz. O’na döneceğiz.dedi, derler. Cenabı Allah da:

  -”Öyle ise kuluma cennette bir ev yapın ve adını hamd evi koyun” buyur(3)

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Benim üzerime çokça salat u selam getirin. Çünkü o, kabirde de, sıratta da, cenette de bir nurdur.(4)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim ihlas ile (Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.)” derse, cennete girer.Ebu Hureyre (Radıyallahü Anh)’den rivayet ediliyor: “Hepiniz cennete gireceksiniz, ancak sahibinden kaçan deve gibi Allah’ın rahmetinden kaçanlar müstesnadır.” Allah’ın nimetinden böyle kaçanların kimler olduğu sorulduğunda Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “-”Lâ ilâhe illallah demeyen kimsedir. Diliniz tutulmadan Lâ ilâhe illallah demeye devam edin. Zira o kelime, ihlas kelimesidir. Tevhid kelimesidir, takva kelimesidir, Kelime-i tayyibe’dir. Hakka davewt kelimesidir. O, yapışılacak en sağlam bir halkadır. Cennetin bedeli odur.
 • Muaz bin Cebel (Radıyallahü Anh)’den rivayetle Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Kimin son sözü, “La İlahe İllallah” olursa, cennete girer.” buyurmuştur.(5)
 • Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’den rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size onu yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey bildireyim mi! aranızda selamı yayınız.(6)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim farznamazın peşinden Ayete’l-Kürsi‘yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur. Ölünce cennete girer.(7)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim sabahladığında üç kere [E’ûzü billahissemî’il alîmi mineşşeytânirracîm.] der sonra Besmele çekerek bir kere (Haşr suresinin 21-24. ayetlerini) okursa o gece veya gündüz ölürse, muhakkak cenneti kendisine vacip kılmış olur.(8)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Mevla Teala bu(Haşr Suresinin 21-24. ayetleri) sureyi okuyanı işitir ve şöyle buyurur.
  {-Kuluma müjde verin. İzzetime and olsun ki sen hoşnut oluncaya kadar cennette sana bir mekan verip, seni oraya yerleştireceğim.}”
  (9)
 • Bir kimse: “Ey Allah’ın Resulü! Ben İhlas suresini seviyorum! dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) o kimseye: “Bu sureyi sevmen, cennete girmene sebep olacaktır.(10)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim günde (sabah ve akşam en az) 100 kere [“Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübin” Yani “Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan Allah’tan başka ilah yoktur.“] derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar.(11)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını görmek için yürüyen kimseye Allah’u Teala, attığı her bir adım için yetmiş hasene yazar, onun yetmiş günahını siler. Ondan ayrıldığı yere tekrar dönünceye kadar (bu böyle devam eder). Onun vasıtasıyla ihtiyacı görülecek olursa, annesinden doğduğu gün gibi günahlarından sıyrılır. Eğer bu kişi din kardeşinin işini yerine getirirken ölürse, hesaba çekilmeden doğrudan cennete girer.(12)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’a:-”Ey Allah’ın Resulü! Bir adamın ömrü kısa olup, günahı nasıl çok olur” diye soruldu.Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):-”Her insan çok hata işler. Her kimin akıllı bir huyu, koruyan bir tabiatı varsa, onlar onu korur da günahları kendisine zarar vermez.” buyurdu.-”Ey Allah’ın Resulü bu nasıl olur?” denildi.

  Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

  -”Her günah işleyişinde beklemeden hemen tövbe ederse, günahları silinir de kendisini cennete koyacak olan fazla ameli kalır.” buyurdu.

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kişi Müslüman kardeşini hastalığında ziyaret ederse, oturuncaya kadar cennet bağlarında yürür. Oturunca onu rahmet kaplar. Sabah ziyaret ederse, 70.000 melek akşamlayıncaya kadar ona istiğfar eder. Akşam ziyaret ederse, sabahlayıncaya kadar 70. 000 melek ona istiğfar eder. (13)
 • Ömer bin Hattab (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim çarşıya çıkarda:[La ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike lehü. Lehül mülkü ve lahül hamdü yuhyi ve yümitü. Ve hüve Hayyün lâ yemütü Biyedihil hayrü ve hüve külli şey’in kadîr.]“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nundur, hamd de O’nundur. Öldürür ve diriltir. O, ölmeyen diridir. Hayr, O’nun elindedir. O’nun her şeye gücü yeter.” derse, Allah ona bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını siler ve derecesini de bir milyon yükseltir. (14)Bazı rivayetlerde, “Allah ona cennette bir ev yapar” buyurulmuştur.
 • Ebu Hureyre (Radıyallahü Anh)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “”Muhakkak ki Allah’ü Teala’nın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse, onları bilip onlara iman ederse, onlara güzelce riayet edip mümkün olan manaları ile amel etmeye gayret ederse.) cennete girer.(15)

Dipnotlar Kaynaklar

 1. Zebidi, İthaf, 3/293; Taberani, el-Kebir, 8/316
 2. İbni Mace, 2/1251
 3. Tirmizi, Cenaiz, 1021
 4. Deylemi, Müsnedül-Fridevs, 2/291, 408; Münavi, Feyzül-Kadir, 4/249
 5. Ebu Davud, Cenaiz, 3116
 6. Müslim, İman, 54
 7. Nesai, Sünen-i Kübra, 9925; Beyhaki, Şu’abül-İman, 2385
 8. Suyuti, Cami’ussağir, 6/201, no.8943; Beyhaki, Şü’abül-İman, 2/492
 9. Suyutiş, el-İtkan, 2/401
 10. Tirmizi, Fedailu’l-Kuran, 11;Darimi, Fedailu’l-Kuran,24
 11. Zebidi, İthaf, 5/131
 12. Heysemi, Mecme’uzzevaid, 8/190
 13. Ahmed Bin Hanbel, Müsned, 1/81; İbni Mace, 1/463; Ebu Daşvud, 3/185
 14. Tirmizi, Daavat, 3428
 15. Buhari, Tevhid, 7392
Bu yazı Dualar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.